Δήλωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Edge Hill – Edge Hill University Statement