Δωρεές

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του συλλόγου είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)   Έτος 2020